Doelgroep

  • Bedrijven die kansen willen bieden aan mensenBedrijven die kansen willen bieden aan mensenmet een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling

Het anders inrichten van bedrijfsprocessen en/of het aanpassen van functies.

Werkwijze

Jobcarving: functiecreatie op individueel niveau
Bij deze methode kijken we naar de mogelijkheden van de medewerker door een werknemersprofiel op te stellen. Daarnaast analyseren we de functie en passen we deze aan door te kijken welke taken uit de functie passend zijn bij de mogelijkheden van de medewerker.

Jobcreation: functiecreatie op structureel niveau
Met deze methode gaan we bedrijfsprocessen anders inrichten en taken afsplitsen. Hierdoor kan regulier personeel beter worden ingezet voor hun werk. De eenvoudige taken voegen we samen, zodat er geschikte functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan.

Fase 1

Het uitvoeren van een quickscan, waarmee de vraag wordt beantwoord of functiecreatie op structureel niveau mogelijk is.

Fase 2

Het analyseren van werkzaamheden en vaststellen van nieuwe functies door het observeren en interviewen van medewerkers.

Fase 3

Het zoeken naar een invulling van de functie.

Resultaat

Er zijn functies gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duur

Fase 1 duurt twee dagdelen: een dagdeel onderzoek en een dagdeelFase 1 duurt twee dagdelen: een dagdeel onderzoek en een dagdeelrapportage. Fase 2 en 3 hangen af van de vraagstelling en de grootte vanhet bedrijf en de betrokken afdelingen.