Van !GO B.V. te Oosterhout

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer: 47/2007

Artikel 1:

 1. Op alle aanbiedingen van !GO, op alle door !GO geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die !GO verricht en op alle overeenkomsten waarbij !GO direct danwel indirect partij is zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht en zullen partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Artikel 2:

 1. De aanbiedingen van !GO worden altijd schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de wederpartij verstrekte informatie. De aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld.
 2. Indien een aanbod van !GO wordt aanvaard heeft !GO het recht haar aanbod uiterlijk 2 dagen na ontvangst van deze aanvaarding geheel danwel gedeeltelijk te herroepen.
 3. Ieder aanbod dat aan !GO gedaan wordt is onherroepelijk gedurende een termijn van 4 weken ingaande op de eerste dag nadat het !GO bereikt heeft.

Artikel 3:

 1. Alle aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van !GO, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst(en), dewelke overeenkomst(en) op die zaken van toepassing zijn, waaronder – doch niet beperkt tot – betaling van de facturen in verband met door !GO gedane leveringen, danwel in verband daarmee ontstane kosten (waaronder begrepen rente en kosten van invordering) volledig is nagekomen.
 2. Goederen en diensten worden aan wederpartij steeds geleverd onder de voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 4:

 1. Betalingen aan !GO dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 2. !GO is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 3. Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen en/of geleverde zaken en/of diensten dienen binnen twee maanden na ontvangst van de geleverde zaken/diensten en/of factuur schriftelijk bij !GO te zijn ingediend bij gebreke waarvan ieder recht van wederpartij om zich op een gebrek of defect in het geleverde te beroepen of om de verschuldigdheid van de factuur te betwisten is vervallen.
 4. De wederpartij doet afstand van ieder opschortingsrecht of recht van verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Aanspraken van de wederpartij jegens !GO schorten zijn betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van !GO op de wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. 
 6. De wederpartij is vanaf het moment van de aanvang van het verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 7. In geval van verzuim van de wederpartij is de wederpartij verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die !GO dient te maken om het aan haar –!GO- toekomende alsnog te verkrijgen, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande schuld met een minimum van € 250,00.

 8. Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling, wanprestatie of gelegde beslag van/onder de Wederpartij de verplichtingen van de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5:

!GO is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de levering en het gebruik van de geleverde zaken en/of diensten, uit welken hoofde dan ook, dus inclusief –maar niet uitsluitend-  materiele en immateriele schade, gederfde winst, gemaakte kosten, gevolgschade etc. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van !GO.

Artikel 6:

In het geval van

 • (dreigend) faillissement van wederpartij
 • al dan niet voorlopige surceance van betaling van wederpartij
 • toerekenbare tekortkoming van de zijde van wederpartij
 • het leggen van een beslag door een derde ten laste van wederpartij

is !GO gerechtigd een overeenkomst met wederpartij middels enkele schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden en zijn alle vorderingen die !GO op dat moment jegens wederpartij heeft en daarna nog zal verkrijgen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Detachering:

De inhoud van deze voorwaarden is ook van toepassing op de gevallen waarin !GO met een wederpartij een overeenkomst tot detachering van arbeidskrachten sluit. Deze voorwaarden zullen dan mutate mutandis op de rechtsverhouding van detachering van toepassing zijn.

Artikel 8: 

 1. Levering door !GO geschiedt “”af fabriek.” 
 2. Leveringstermijnen van !GO zijn geen “fatale termijnen.” 
 3. Geringe afwijkingen in kwantiteit en kwaliteit m.b.t. het door !GO geleverde zijn toegestaan. 

Artikel 9: rechtskeuze en forumkeuze; 

 1. Op alle rechtsverhoudingen en geschillen waarbij !GO partij is is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen waarbij !GO partij is zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.