ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MIDZUID TE OOSTERHOUT:

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Breda onder nr.: 47/2007

Artikel 1 MidZuid:

MidZuid is de handelsnaam voor de rechtspersonen GR WAVA (KvK 53132157), MidZuid B.V. (KvK 20094680), MidZuid Arbeids Integratie Diensten B.V. (KvK 20095485) en WSP MidZuid.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Op alle aanbiedingen van MidZuid, op alle door MidZuid geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die MidZuid verricht en op alle overeenkomsten waarbij MidZuid direct danwel indirect partij is, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht en zullen partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst:

 1. De aanbiedingen van MidZuid worden altijd schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de wederpartij verstrekte informatie. De aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld.
 2. Indien een aanbod van MidZuid wordt aanvaard heeft MidZuid het recht haar aanbod uiterlijk 2 dagen na ontvangst van deze aanvaarding geheel danwel gedeeltelijk te herroepen.
 3. Ieder aanbod dat aan MidZuid gedaan wordt is onherroepelijk gedurende een termijn van 4 weken ingaande op de eerste dag nadat het MidZuid bereikt heeft.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van MidZuid, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst(en), welke overeenkomst(en) op die zaken van toepassing zijn, waaronder – doch niet beperkt tot – betaling van de facturen in verband met door MidZuid gedane leveringen, danwel in verband daarmee ontstane kosten (waaronder begrepen rente en kosten van invordering) volledig is nagekomen.
 2. Goederen en diensten worden aan wederpartij steeds geleverd onder de voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden:

 1. Betalingen aan MidZuid dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 2. MidZuid is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 3. Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen en/of geleverde zaken en/of diensten dienen binnen twee maanden na ontvangst van de geleverde zaken/diensten en/of factuur schriftelijk bij MidZuid te zijn ingediend bij gebreke waarvan ieder recht van wederpartij om zich op een gebrek of defect in het geleverde te beroepen of om de verschuldigdheid van de factuur te betwisten is vervallen.
 4. De wederpartij doet afstand van ieder opschortingsrecht of recht van verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Aanspraken van de wederpartij jegens MidZuid schorten zijn betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van MidZuid op de wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
 6. De wederpartij is vanaf het moment van de aanvang van het verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 7. In geval van verzuim van de wederpartij is de wederpartij verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die MidZuid dient te maken om het aan haar –MidZuid- toekomende alsnog te verkrijgen, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande schuld met een minimum van € 250,00.
 8. Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling, wanprestatie of gelegde beslag van/onder de Wederpartij de verplichtingen van de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Schade en aansprakelijkheid:

MidZuid is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de levering en het gebruik van de geleverde zaken en/of diensten, uit welken hoofde dan ook, dus inclusief –maar niet uitsluitend-  materiele en immateriële schade, gederfde winst, gemaakte kosten, gevolgschade etc. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MidZuid.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging en ontbinding:

Als bij wederpartij in het geval van:

 1. (dreigend) faillissement;
 2. al dan niet voorlopige surseance van betaling;
 3. toerekenbare tekortkoming van de zijde van wederpartij;
 4. het leggen van beslag door een derde.

is MidZuid gerechtigd een overeenkomst met wederpartij middels enkele schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden en zijn alle vorderingen die MidZuid op dat moment jegens wederpartij heeft en daarna nog zal verkrijgen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Detachering:

De inhoud van deze voorwaarden is ook van toepassing op de gevallen waarin MidZuid met een wederpartij een overeenkomst tot detachering van arbeidskrachten sluit. Deze voorwaarden zullen dan mutatis mutandis op de rechtsverhouding van detachering van toepassing zijn. Tevens zijn in geval van detachering de ‘BIJZONDERE VOORWAARDEN MIDZUID t.a.v. DETACHERINGEN’ van kracht.

Artikel 9 Levering en garantie:

 1. Levering door MidZuid geschiedt “”af fabriek.”
 2. Leveringstermijnen van MidZuid zijn geen “fatale termijnen.”
 3. Geringe afwijkingen in kwantiteit en kwaliteit m.b.t. het door MidZuid geleverde zijn toegestaan.

Artikel 10   Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op alle rechtsverhoudingen en geschillen waarbij MidZuid partij is is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarbij MidZuid partij is zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

MidZuid is de handelsnaam voor de rechtspersonen GR WAVA, MidZuid B.V., MidZuid Arbeids Integratie Diensten B.V. en WSP MidZuid.