BIJZONDERE VOORWAARDEN MIDZUID t.a.v. DETACHERINGEN:

Artikel 1 Definities:

 1. de inlener: de organisatie die personeel wenst in te huren bij MidZuid;
 2. de gedetacheerde: de werknemer van MidZuid die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst en die door MidZuid bij inlener gedetacheerd wordt;
 3. de werkbegeleider: de direct leidinggevende van de gedetacheerde;
 4. de consulent: de begeleider van gedetacheerde namens MidZuid;
 5. de overeenkomst: de overeenkomst tot detachering aangegaan tussen inlener en MidZuid;
 6. WAVA: Gemeenschappelijke regeling en eigenaar van MidZuid, alwaar medewerkers met een SW indicatie een SW dienstverband hebben.;
 7. MidZuid AID B.V.: onderdeel van MidZuid, alwaar medewerkers met een arbeidsovereenkomst op grond van de Participatiewet en Wajong en daarop gebaseerde regelgeving een dienstverband hebben;
 8. deze voorwaarden: de Bijzondere Voorwaarden MidZuid t.a.v. detacheringen.

Artikel 2 Toepassing:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tot detachering die MidZuid aangaat met een inlener;
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst;
 3. Partiële nietigheid van deze voorwaarden zal nimmer leiden tot algehele nietigheid van deze voorwaarden.

Artikel 3 Tewerkstelling:

 1. Voor de gedetacheerde met een arbeidsovereenkomst op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en daarop gebaseerde regelgeving gelden de arbeidsvoorwaarden die krachtens deze wet en regelgeving van kracht zijn, alsmede de regels van de CAO voor de Sociale Werkvoorziening.
 2. Voor de gedetacheerde met een arbeidsovereenkomst op grond van de Participatiewet en Wajong en daarop gebaseerde regelgeving gelden de arbeidsvoorwaarden die krachtens deze wet en regelgeving van kracht zijn, alsmede de bedrijfsregeling MidZuid AID B.V..
 3. De inlener stelt de consulent, dan wel de verantwoordelijke namens MidZuid, in de gelegenheid contacten te onderhouden met de werkbegeleider en de gedetacheerde. De persoonsgerichte en medische begeleiding van de gedetacheerde is primair een taak van MidZuid. De inlener stelt de gedetacheerde in staat van deze begeleiding gebruik te maken.
 4. De inlener is gehouden de gedetacheerde te allen tijde werkzaam te houden op de afgesproken werkplek en mag de werkzaamheden van de gedetacheerde niet opschorten of ter beschikking stellen van derden.
 5. Indien inlener tijdelijk geen werk heeft voor de gedetacheerde doet hij hiervan terstond opgaaf aan MidZuid. De betalingsverplichting van inlener blijft onveranderd bestaan tijdens deze periode.

Artikel 4 Gewerkte uren:

 1. MidZuid houdt wekelijks alle facturabele uren en niet-facturabele uren van ziekte, vakantie, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen bij aan de hand van een urenregistratie. In geval van verschil tussen het bij MidZuid ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de inlener behouden afschrift, geldt het bij MidZuid ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening.
 2. Indien in de overeenkomst betaling op voorschotbasis is overeengekomen, zal gefactureerd worden aan de hand van de te verwachten arbeidsuren voor die factuurperiode. Niet-facturabele uren zullen verrekend worden op daaropvolgende facturen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst:

 1. De duur van de detachering wordt vastgelegd in de overeenkomst.
 2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk indien:
  1. een verzoek van een der partijen daartoe door de wederpartij wordt gehonoreerd;
  2. er sprake is van een dringende reden en deze reden onverwijld aan de wederpartij wordt medegedeeld;
  3. de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde met MidZuid beëindigd wordt gedurende de looptijd van de detacheringovereenkomst.
 3. Beëindiging op grond van lid 2 geschiedt zoveel als mogelijk nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden tussen de inlener en MidZuid.
 4. Indien in de overeenkomst geen opzegtermijn is opgenomen zal door beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden, te rekenen per begin eerst daarop volgende maand, in acht worden genomen.

Artikel 6 Werkzaamheden gedetacheerde:

 1. De verantwoordelijkheid voor en het resultaat van de werkzaamheden van de gedetacheerde ligt volledig bij de inlener.
 2. De verantwoordelijkheid voor naleving van alle relevante wettelijke bepalingen bij de werkzaamheden ligt volledig bij inlener.
 3. Inlener is gerechtigd MidZuid te verzoeken om vervanging van de gedetacheerde indien de gedetacheerde aantoonbaar niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen. MidZuid zal in dat geval uiterste inspanning verrichten om tot vervanging van de gedetacheerde te komen.
 4. MidZuid kan niet garanderen dat in geval van lid 2 en/of kort- of langdurig verzuim steeds vervanging voorhanden is.

Artikel 7 Aansprakelijkheid:

 1. MidZuid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van de gedetacheerde en/of de resultaten van die werkzaamheden.
 2. Inlener is op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor alle door gedetacheerde geleden en/of te lijden schade tijdens en/of als gevolg van zijn werkzaamheden bij inlener.
 3. Inlener is op grond van artikel 6:170 lid 1 BW aansprakelijk voor alle door gedetacheerde aan derden toegebrachte schade, indien de kans op de fout, waaruit de schade is ontstaan, door de opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden vergroot is en de inlener zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout gelegen was.
 4. MidZuid draagt geen enkele aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, voor schade die de gedetacheerde ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid mocht veroorzaken aan derden of aan de inlener.
 5. Inlener vrijwaart MidZuid voor alle aanspraken van derden, waaronder, maar niet uitsluitend, medewerkers van MidZuid, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de inlener.
 6. De inlener vergoedt de schade uit artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen, indien een bedrijfsongeval lijdt tot de dood van gedetacheerde.
 7. De inlener dient adequaat verzekerd te zijn, zodanig dat geen regres jegens MidZuid uitgeoefend kan worden. De premie wordt geacht verdisconteerd te zijn in het detacheringtarief.

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden:

 1. Voor arbeidstijden, overwerk en onregelmatig werk wordt voor de gedetacheerde met een arbeidsovereenkomst op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening aangesloten bij de CAO Wsw.
 2. Voor arbeidstijden, overwerk en onregelmatig werk wordt voor de gedetacheerde met een arbeidsovereenkomst op grond van de Participatiewet en Wajong aangesloten bij de bedrijfsregeling MidZuid AID B.V.
 3. De inlener is gehouden het toezicht en de leiding over de gedetacheerde op eenzelfde zorgvuldige wijze uit te oefenen als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 4. De inlener stelt een werkplek ter beschikking die voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en waar de gedetacheerde naar behoren zijn overeengekomen werkzaamheden kan verrichten.
 5. De inlener ziet erop toe dat de voorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet, de arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit worden nageleefd.
 6. Ongevallen en bijna ongevallen die zich voordoen bij de uitoefening van de werkzaamheden, dienen geregistreerd en onmiddellijk gemeld te worden bij MidZuid. De inlener onderzoekt de toedracht van het (bijna-)ongeval en rapporteert aan MidZuid, uit welk rapport moet blijken of, en zo ja, in hoeverre de opdrachtgever het (bijna) ongeval had kunnen voorkomen.

Artikel 9 Overname gedetacheerde:

 1. Het staat de inlener vrij om gedetacheerde over te nemen op arbeidsovereenkomst voor een vast dienstverband. Inlener is daarvoor aan MidZuid geen vergoeding verschuldigd en inlener kan zelfs in aanmerking komen voor extra subsidie.
 2. In het geval MidZuid een reguliere medewerker, anders dan een medewerker met dienstverband op grond van artikel 3 lid 1 en 2, heeft gedetacheerd bij inlener, geldt lid 1 van dit artikel niet onverkort voor deze medewerker.
 3. Overname van gedetacheerd personeel van MidZuid door de inlener zal steeds pas na overleg tussen inlener en MidZuid gebeuren.
 4. In geval lid 3 niet nageleefd wordt door inlener zal inlener gehouden zijn een overnamevergoeding, die gelijk staat aan 3 maandfacturen, te voldoen aan MidZuid.

Artikel 10   Begeleiding bij individuele detachering:

 1. Inlener wijst binnen haar organisatie een vaste werkbegeleider aan die ook het contact met de consulent zal onderhouden.
 2. De werkbegeleider geeft direct leiding aan de gedetacheerde en is ook begeleider van de gedetacheerde. De begeleider zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de capaciteiten en beperkingen van de gedetacheerde.
 3. MidZuid wijst een consulent aan die namens MidZuid het contact onderhoudt met de werkbegeleider van inlener.
 4. De consulent heeft onder andere als taak bijstand te verlenen bij eventuele problemen in de werksituatie, zorg te dragen voor persoonsgerichte sociale en medische begeleiding en controleert naleving van alle relevante (wettelijke) bepalingen.
 5. Zowel werkbegeleider als consulent dragen mede zorg voor realisatie van de doelstellingen in het trajectplan van de gedetacheerde.
 6. Periodiek zullen er tussen consulent, gedetacheerde en werkbegeleider functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsvinden.
 7. Disciplinaire aangelegenheden zullen te allen tijde in overleg met consulent en werkbegeleider besproken worden.

Deze Bijzondere Voorwaarden MidZuid t.a.v. Detacheringen zijn vastgesteld door de algemeen directeur van MidZuid.

1 januari 2019                                            drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

MidZuid is de handelsnaam voor de rechtspersonen GR WAVA, MidZuid B.V., MidZuid Arbeids Integratie Diensten B.V. en WSP MidZuid.